زبان سایت:  فارسی   / Languge: English

  امروز: 1395/12/2   -    2017/02/20  

شرکت سرمایه گذاری نفت قشم          شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج          شرکت بازرگانی نیک نفت          شرکت خدمات حفاری صنایع نفت          شرکت کنترل گاز اکباتان          شرکت ره گستر نفت          شرکت شیمیایی نفت گستر          شرکت بازرگانی پتروکام          شرکت جوی گستر نفت

اطلاعیه ها و آگهی های نماد ونفت

 

۹۵/۱۱/۰۳ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
۹۵/۱۰/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه (حسابرسی نشده)
۹۵/۱۰/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)
۹۵/۱۰/۲۵ مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
۹۵/۱۰/۰۲ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۹۵/۰۹/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
۹۵/۰۹/۰۳ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۸/۳۰
۹۵/۰۹/۰2 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت ره گستر نفت)
۹۵/۰۹/۰2 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت خدمات حفاري صنايع نفت)
۹۵/۰۸/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج)
۹۵/۰۸/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)
۹۵/۰۸/۲۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني نيک نفت)
۹۵/۰۸/۲۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کيش)
۹۵/۰۸/۲۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت جوي گستر نفت)
۹۵/۰۸/۲۶ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري نفت قشم)
۹۵/۰۸/۲۲ اطلاعات و صورتهاي مالي دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ شرکت بازرگاني پتروکام ليميتد (حسابرسي شده) (به پیوست)
۹۵/۰۸/۱۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شيميايي نفت گستر)
۹۵/۰۸/۱۱ پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)
95/08/03 صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰
95/08/02 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
95/07/28 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی نشده)
۹۵/۰۷/۲۷ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
95/07/10 صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
95/07/07 مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی(اصلاحیه)
95/07/03 مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی
95/06/09 صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱
95/05/20 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
۹۵/۰۵/۱۰ صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱
۹۵/۰۴/30 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۹۵/۰۴/۲9 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه (حسابرسی نشده)
۹۵/۰۴/۲9 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
۹۵/۰۴/۲۶ خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 94/۱۲/29 (به پیوست)
95/04/15 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
95/04/14 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
95/04/14 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
95/04/13 گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
95/04/09 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1395/03/31(اصلاحیه)
95/04/08 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1395/03/31
95/04/06 گزارش کنترلهاي داخلي سال مالي منتهي به 1394/12/29 (به پیوست)
95/04/05 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت پتروکام کيش)
95/04/02 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت بازرگاني نيک نفت)
95/04/01 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
95/03/27 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)
95/03/26 اطلاعات و صورتهاي مالي دوره 12 ماهه منتهي به 1394/12/29 شرکت بازرگاني پتروکام ليميتد (حسابرسي شده) (به پیوست)
95/03/24 زمانبندی پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
95/03/10 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1395/02/31
95/03/09 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج)
95/03/04 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت جوي گستر نفت)
95/03/01 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت کنترل گاز اکباتان)
95/02/30 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده) (شرکت سرمايه گذاري نفت قشم)
95/02/08 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1395/01/31
95/01/21 اطلاعيه توزيع اوراق جديد گواهينامه نقل و انتقال و سپرده سهام (به پیوست)
94/12/26 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1394/12/29
94/12/09 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
94/12/08 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1394/11/30
94/11/28 اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
94/11/18 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
94/11/17 خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 17/11/94 (به پیوست)
94/11/06 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره 12 ماهه منتهی به 1394/12/29
94/11/05 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1394/10/30
94/10/30 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
94/10/29 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)
94/10/27 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه
94/10/27 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)
94/10/13 نامه شرکت درخصوص وضعيت فعلي و پيش بيني سال مالي 94 (به پیوست)
94/10/09 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1394/09/30
94/10/02 اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)
94/09/08 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1394/08/30
94/08/24 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به ‎1394/06/31 (حسابرسي شده) شرکت بازرگاني پتروکام با مسئوليت محدود (به پیوست)
94/08/18 معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره
94/08/06 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی شده)
94/08/06 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1394/07/30
94/07/29 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)
94/07/28
94/07/8
94/06/07 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1394/05/31
94/05/14 آدرس جديد شرکت (به پیوست)
94/05/13 پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی شده)
94/05/10 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29(اصلاحيه)
94/05/05 صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1394/04/31
94/05/03 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
94/05/03 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني نسبت به گزارش توجيهي هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه
94/05/03 پيشنهاد هيئت مديره به مجمع عمومي فوق العاده در خصوص افزايش سرمايه
94/04/14 خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/93 (به پيوست)
94/04/14 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1393/12/29 (حسابرسي شده)
94/04/11 گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29(اصلاحيه)
94/04/11 گزارش كنترلهاي داخلي سال مالي منتهي به 1393/12/29 (به پيوست)
94/04/07  صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1394/03/31  
94/04/04   آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29 
94/04/04   زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29 
94/03/24  اطلاعات كميته حسابرسي و حسابرسي داخلي (به پيوست) 
94/03/23 صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1393/12/29 (حسابرسي شده) (شركت پتروكام كيش) 
94/03/17  طرح جديد افزايش سرمايه (به پيوست) طرح جديد افزايش سرمايه (به پيوست) 
94/03/11  اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/12/29 (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) 
94/03/10
صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1393/12/29 (حسابرسي شده) (شركت شيميايي نفت گستر)
94/01/26  آگهي توزيع برگه هاي سهام به صورت سپرده شده (به پيوست)
93/12/27  صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/12/29
93/12/26  اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/12/29 (حسابرسي شده)
93/12/17  آگهي ثبت افزايش سرمايه
93/12/10  صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/11/30
93/12/02  اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1394/12/29 (حسابرسي نشده)
93/11/05  صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/10/30
93/11/01  اطلاع رساني در خصوص شايعات مطرح در بازار براي فروش بخشي از سهام شركت تابعه سرمايه گذاري نفت قشم (به پيوست)
93/10/27  موضوع ثبت افزايش سرمايه تا زمان برگزاري مجمع عمومي عادي سال مالي1393 (به پيوست)
93/10/27  پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه
93/10/24  اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1393/09/30
93/10/24  اطلاع رساني در خصوص راه اندازي پورتال سهامداران (به پيوست)
93/10/24  تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
93/10/15  صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1393/09/30 (شركت بازرگاني نيك نفت)
93/10/15  آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
93/10/08  تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
93/10/08  خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام (به پيوست)
93/10/08  صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/09/30
93/10/06  اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده)
93/09/25 آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1393/12/29
93/09/17 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده) (شركت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج)
93/09/15  مدارك و مستندات درخواست افزايش سرمايه
93/09/15  اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده) (شركت پتروكام كيش)
93/09/10  صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/08/30
93/09/09   اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده) (شركت خدمات حفاري صنايع نفت)
93/09/09  اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده) (شركت بازرگاني نيك نفت)
93/09/09  اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده) (شركت كنترل گاز اكباتان)
93/09/01  اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده) (شركت سرمايه گذاري نفت قشم)
93/08/26 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده) (شركت شيميايي نفت گستر)
93/08/26 صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/07/30(اصلاحيه)
93/08/26 شفاف سازي و اطلاع رساني به سهامداران (به پيوست)
93/08/25 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده) (شركت جوي گستر نفت)
93/08/25 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31(حسابرسي شده) (شركت ره گستر نفت)
93/08/10 صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/07/30
93/08/03  پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه
93/08/01 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1393/06/31
93/07/30 صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/06/31(اصلاحيه)
93/07/29 صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1393/06/31 (شركت بازرگاني نيك نفت)
93/07/22 خريد ساختمان دفتر مركزي (به پيوست)
93/07/09 صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/06/31
93/07/09 صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/05/31(اصلاحيه)
93/06/30 پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1393/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه (اصلاحيه)
93/06/27 اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1393/03/31(اصلاحيه)
93/06/18 صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/05/31(اصلاحيه)
93/06/10 صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/05/31
93/05/06  صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1393/04/31
93/05/06 زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1392/12/29(اصلاحيه)
93/05/05 تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به

 

نمایش اطلاعات قدیمی تر ....

سخن روز

به گوینده نگاه نکن به آنچه گفته میشود توجه کن

 تماس با ما